گزارش ساواک از مشخصات بازرگان


1645 بازدید

گزارش ساواک از مشخصات بازرگان


محرمانه سازمان اطلاعات و امنیت کشور

تاریخ 29/2/57

شماره: 58 / معطف به نامه محرمانه شماره 4931ـ 24/2/37 دایره 4 اداره الف 3 به استحضار مى‏رساند که مشخصات جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان استاد کرسى درس ماشینهاى حرارتى و رئیس آزمایشگاه حرارتى دانشکده فنى به قرار زیر است:

نام مهدى شهرت بازرگان فرزند عباسقلى دارنده شناسنامه شماره /20674 صادره شعبه 4 اداره آمار تهران متولد 1286 در تهران فارغ‏التحصیل آموزشگاه مرکزى هنرکده کارخانه‏هاى پاریس در سال 1312 مى‏باشد تحصیلات وى در رشته فنى مهندسى معادل دکترى شناخته شده است ـ مشارالیه از 1/6/14 الى 1/6/15 خدمت مقدس زیر پرچم را انجام داده و در 1/7/15 با سمت معلم حق‏التدریس بگیر درس ماشینهاى حرارتى و احتراق و عملیات و مصالح ساختمان در دانشکده فنى مشغول بکار شد. ضمنا از 14/7/15 الى 5/3/26 مهندس قسمت مطالعات فنى تأسیس کارخانجات شرکت سهامى کل ساختمان ایران بوده است و سمت‏هایى که بعدا بعهده داشته است به ترتیب عبارت است از 20/3/1316 پایه یک دانشیارى دانشیار ماشینهاى حرارتى دانشکده فنى مأمور نظارت در تحویل ماشینهاى کارخانه برق تهران در 12/11/16 قابل به دریافت نشان علمى درجه سوم گردید و در 1317 در دانشکده فنى نیروى هوائى نیز تدریس مى‏نموده است در 23/8/18 سرپرست گردشهاى علمى دانشجویان واز 6/9/18 در کارخانه برق تهران مشغول به کار شده است از 31/4/19 در اوقات فراغت در بانک مالى به کار اشتغال داشته و از 20/9/24 به مدت سه سال به ریاست دانشکده فنى انتخاب شده ضمنا در 12/5/26 عضو هیئت فنى نمایندگان دانشگاه مأمور نظارت در کلیه امور مربوط به ساختمانهاى دانشگاه بوده واز 20/9/27 مجددا به مدت سه سال به ریاست دانشکده فنى انتخاب شده 9/3/28 ریاست آزمایشگاه حرارتى دانشکده فنى را نیز عهده‏دار گردیده در 10/5/28 امتیاز مجله صنعت نشریه کانون مهندسین ایران صرف‏نظر نموده واز 9/8/28 عضو هیئت مشاوره ساختمانهاى دانشگاه 27/11/28 بازرس فنى مدارس وزارت فرهنگ 7/8/29 مشاور فنى وزارت فرهنگ 24/2/30 معاون کل وزارت فرهنگ 10/6/30 عضو هیئت مدیره موقت شرکت ملى نفت ایران 1330 رئیس هیئت مدیره مزبور 1331 مدیرکل لوله کشى آب تهران 11/11/32 از اشتغال در سازمان آب تهران‏کناره‏گیرى 24/8/33 منتظر خدمت و در 27/8/34 مجددا با سمت استادى مشغول بکار شده است در سال 35 به عتبات مسافرت و در سال 36 عضو کمیسیون انجمن ملى کنفرانس جهانى نیرو در وزارت صنایع و معادن بوده است. مشارالیه داراى چهار فرزند و از حقوق و مزایاى پایه ده استادى 17450 ریال و فوق‏العاده ریاست آزمایشگاه حرارتى 2240 ریال استفاده مى‏نماید.

رئیس دانشگاه ـ دکتر فرهاد