پاسخ تیمورتاش در مورد احتمال جنگ بین شوروی و لهستان


1978 بازدید

پاسخ تیمورتاش در مورد احتمال جنگ بین شوروی  و لهستان


از مسکو

دفتر مخصوص شاهنشاهی

تلگرافات نمره 364 و 366 و 367 و 368 واصل. اغلب طوری مغلوط است که قابل کشف نیست. علت، گرو تلگرافخانه خط هند و اروپا در مسکو است. در باب تلگرافات 364 و 366 سفیر کبیر ترکیه را امروز ملاقات. مطالب را خاطرنشان کردم. به دولت خودش تلگراف خواهد کرد.

در باب اسلحه، دیشب چیچرین [کمیسر امورخارجه دولت شوروی] اطلاع داد هر تفنگ، در عوض هفتاد منات، شصت منات. و هر هزار فشنگ، در عوض نودوسه منات، یک عشر تخفیف یعنی هشتادوسه منات و هفتاد کپک. هر دو برای فروش حاضر است. درباب طیاره به تلگراف 22 سپتامبر بنده به ارکان حرب، چگونگی را شرح داده، مراجعه بفرمایید. خرید طیاره مشکلتر از همه است. با اطلاعات معروضه فورا مقدار قطعی اسلحه و مهمات را با تعیین مبلغ نقد و اقساط قیمت آن را فورا تلگراف بفرمایید. برای کلیه اسلحه[ای] که قبلاً مذاکره بود غیر از مبلغی نقد بقیه را با قسط بیشتر از یکسال قبول نمیکردند. بعلاوه ضمانت بانک پهلوی را میخواستند.

مابین لهستان و دولت شوروی فعلاً جنگ نیست ولی طرفین خودشان را احتیاطاً حاضر میکنند. دیروز در لهستان بحران واقع شد. شاید رویه عوض شود. متمنی است مراتب را بهعرض خاکپای همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه برسانید. 26 سپتامبر تیمورتاش 46