گوشه ای از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در میدان بهارستان


1618 بازدید

گوشه ای از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در میدان بهارستان