عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین منتشر شد


1571 بازدید

عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین منتشر شد

کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین در دو بخش کلی تنظیم شده و پنج فصل دارد که به صورت مشروح و کامل به بررسی ساختار و نحوه شکل گیری سازمان مجاهدین خلق و عملیات مرصاد پرداخته است.

در مقدمه این کتاب آمده است: سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در میانه دهه 40 و هم زمان با رواج جنبش های مبارزاتی چریکی در جهان و به تبع آن ایران اعلام موجودیت کرد.

در یکی از بخش های این کتاب می خوانیم:منافقین و صدام که پس از سال ها جنگ نتوانسته بودند ذره ای از اهداف خود را در راستای براندازی نظام مردمی جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشانند، به عنوان آخرین تیر ترکش خود نقشه حمله همه جانبه منافقین به ایران را با پشتیبانی آمریکا و سایر کشورهای مخالف ایران طراحی و اجرا کردند...


ایرنا