مطرح شدن شکنجه ها و گلوله بارانهای ساواک در مجلس شورای ملی


2085 بازدید

مطرح شدن شکنجه ها و گلوله بارانهای ساواک در مجلس شورای ملی2 آبان 1357
- تظاهرات عظیم دانش آموزان در دانشگاه تهران

- در دانشگاههای تهران و شهرستانها تظاهرات و نماز انجام گرفت