پوکر


2472 بازدید

پوکر
تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
درباره: تیمسار سرلشگر علوی مقدم
شماره: 191 تاریخ: 10/2/37
برابر تحقیقاتی که بعمل آمد در مدتی که تیمسار سرلشگر علوی مقدم در آبادان بودند عده‌ای از محترمین و رؤسای ادارات از ایشان دیدن نموده‌اند که جنبه عادی و معمول داشته لیکن از ناحیه آقایان حاج‌علی فیصلی، عبدالکریم فیصلی، عبدالعزیز فاضلی که وجهه عشایری دارند چند دفعه در خرمشهر به شام دعوت و مجالس قمار (پوکر) ترتیب و به طوری که خود این آقایان در خارج اظهار کرده‌اند مبالغی متجاوز از پانصد‌هزار ریال عمداً به تیمسار نفع رسانیده‌اند همچنین آقایان کعبی‌‌ها (شیوخ عشایر آبادان) نیز دعوتهایی از ایشان کرده و پذیراییهایی نموده‌‌اند.
جسته و گریخته از قول رئیس شهربانی آبادان که همه روزه با ایشان بود صحبت شده است که چون پیشنهاد استاندار خوزستان به ایشان شده لذا ضمن مرخصی و استراحت در نظر دارد یک بررسی عمومی هم راجع به اوضاع استانداری و منطقه این استان بعمل آورند.
همچنین تحقیقاتی راجع به افسران و مأمورین گارد مسلح گمرک و نیز افسران و افراد ژاندارمری نموده و اظهار داشته‌‌اند که از طرف جناب آقای نخست‌وزیر در این خصوص مأموریتی دارند.
رئیس ساواک در آبادان ـ خرمشهر و مناطق نفت‌خیز سرهنگ اعرابی