اجساد سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان ( پایین ) ، سرلشکر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز (نفر آخر ) و سرلشکر مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران


2185 بازدید

اجساد سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان ( پایین ) ، سرلشکر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز (نفر آخر ) و سرلشکر مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران
اجساد سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان ( پایین ) ، سرلشکر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز (نفر آخر ) و سرلشکر مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران