گزارش ساواک از روابط خانم امیرارجمند با وابسته مطبوعاتی سفارت چک


3328 بازدید

گزارش ساواک از روابط خانم امیرارجمند با وابسته مطبوعاتی سفارت چک
سند زیر از نوع روابط خانم امیرارجمند رئیس وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با یک مقام سفارت چک‌اسلواکی در تهران خبر می‌دهد.