نماز امام موسی صدر بر پیکر مرحوم دکتر علی شریعتی


نماز امام موسی صدر بر پیکر مرحوم دکتر علی شریعتی
خبر درگذشت مشکوک دکتر علی شریعتی در هتلی واقع در لندن در 29 خرداد 1356 و وصیت او به فرزندانش که پیکرش بصورت امانت در آرامگاهی نزدیک بارگاه حضرت زینب در دمشق دفن شود تا بعدها اگر امکانی بود به حسینیه ارشاد در ایران منتقل شود. امام موسی صدر در حال برگزاری نماز بر پیکر مرحوم شریعتی در زینبیه دمشق دیده می شود.