عملکرد رژیم متجاوز صدام علیه ایران در قاب کاریکاتور(بخش دوم)


عملکرد رژیم متجاوز صدام علیه ایران در قاب کاریکاتور(بخش دوم)
تاریخ سند: روزنامه کیهان مهر ماه 1359

مجموعه ای که به حضورتان تقدیم می شود بخشی از کاریکاتورهایی است که به طور مستمر در روزنامه کیهان با موضوع تجاوز نظامی رژیم بعث عراق به چاپ رسیده است. این مجموعه مربوط به مهرماه 1359 و آغازین روزهای جنگ تحمیلی می باشد.