اجازه دربار به تیمورتاش برای بازگشت به ایران


1575 بازدید

اجازه دربار به تیمورتاش برای بازگشت به ایران


تاریخ 16 آذر 1305

باکو ژنرال قونسولگری ایران فوری

حضرت وزیر دربار پهلوی

حسب المقرر با اولین کشتی عزیمت طهران فرمائید . 519

رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی

بهرامی