رژه سربازان ارتش ایران درزمان جنگ جهانی دوم


2500 بازدید

رژه سربازان ارتش ایران درزمان  جنگ جهانی دوم
با وجود مقاومت محدودی که بدنه ارتش ایران در برابر تجاوز نظامی نیروهای متفقین ازشمال و جنوب کشور داشت اما متاسفانه بخاطر نداشتن تجهیزات لازم برای دفاع از کشور و خودباختگی بعضی از فرماندهان و از همه مهم تر وابستگی رضاخان به انگلیسی ها ،ارتش نتوانست مقاومت تاثیرگذاری در برابر دشمنان متجاوز از خود نشان دهد.