اردشیر جی ریپورتر


3172 بازدید

اردشیر جی ریپورتر
اردشیر جی ریپورتر مامور و مشاور سیاسی سفارت انگلیس در تهران از اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه و معرف رضاخان میرپنج به ژنرال آیرون‌ساید.