کابینه کودتای 1299سید ضیاء الدین طباطبایی مشهوربه کابینه سیاه


256 بازدید

کابینه کودتای 1299سید ضیاء الدین طباطبایی مشهوربه کابینه سیاه
از آنجا که کودتای اسفند 1299 با محوریت شخص سیدضیاء شکل گرفت. این کابینه نود روزه به کابینه سیاه مشهور شده است زیرا اقدام هایی که انجام داد در جهت تثبیت منافع انگلیس بود در حالی که ادعای انجام اصلاحات و مبارزه علیه فساد داشت.