رشوه هنگفت دولت اسرائیل به شریف امامی


تاریخ سند: ۴ مرداد ۱۳۴۳

محرمانه

شناسایی اسرائیل از طرف ایران

مأمور ویژه اداره کل سوم

پس از شناسایی دولت اسرائیل به طور«دوفاکتو» از طرف دولت ایران، دولت اسرائیل همه ماهه مبلغ دو میلیون تومان برای تبلیغ توسط آقایان گلشائیان و علی وثوق و احمد آرامش خرج می‌کند که در پس پرده آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا هم در آن دخالت دارد. به طوری که منبع اظهار نموده در مسافرت اخیر مهندس شریف امامی به اسرائیل چهار میلیون تومان به او پرداخت گردیده که ترتیب شناسایی[دوژور=رسمی*] دولت اسرائیل را بدهد.

اداره کل هفتم

 

* شناسایی یک کشور ممکن است به ‌صورت «دوفاکتو» یا «دوژور» باشد. شناسایی «دوفاکتو» در اصطلاح حقوقی به معنی شناسایی غیررسمی است، ولی شناسایی «دوژور» به‌ معنی شناسایی رسمی و برقراری روابط کامل دیپلماتیک است.


رشوه هنگفت دولت اسرائیل به شریف امامی