همکاری آقای شریعتمداری با ساواک


2180 بازدید

به : مدیریت کل اداره سوم 316 تاریخ 16/10/48

از : ساواک قم : شماره : 4409/21

عطف به 5082/316 - 15/10/48

باستحضار میرساند چند روز قبل از الصاق اعلامیه‌ هاى خطى به دیوار مدرسه فیضیه آقاى ابهرى با این ساواک مذاکره و مجملاً اظهار داشت شما موافقید در مدرسه فیضیه وسیله عوامل خود مبادرت به نصب اعلامیه‌ اى بشود به ایشان پاسخ داده شد اولاً نوع اعلامیه بایستى براى ما مشخص ثانیا این اقدام با کسب اجازه مرکز صورت خواهد گرفت.

باستحضار میرساند همانطور که مکرر بعرض رسیده بین آیت ‌الله گلپایگانى و شریعتمدارى اختلافات شدید بوجود آمده و فاصله این اختلافات آن اندازه فاحش است که طرفین به وسائل ممکنه در صدد تضعیف یکدیگر می باشند با این کیفیت که آیت ‌الله گلپایگانى نزدیکى خود را با ساواک حفظ نکرده لکن از ناحیه آیت ‌الله شریعتمدارى بعضا اطلاعات و همکاریهاى ناقصى با ساواک بعمل می آید. با شرح این اوصاف بعرض میرسانید که اعلامیه‌ هاى خطى اخیر که فتوکپى چند نمونه آن همراه با یک نسخه اعلامیه ماشین شده که وسیله آقاى ابهرى به این ساواک تسلیم گردیده و به پیوست تقدیم میگردد از ناحیه عوامل شریعتمدارى و بدستور شخص ایشان صورت گرفته و نتایج این اقدامات انجام شده از طرف شریعتمدارى که بدون اطلاع ساواک صورت گرفته کلاً بضرر و زیان دستگاه شریعتمدارى بوده و اذهان روحانیون متوجه آن قسمت از تصمیمات مشارالیه در مورد تعویض آقاى غروى از تولیت مدرسه فیضیه میباشد و همگان بر این عقیده ‌اند که آیت‌ الله شریعتمدارى با این صحنه ‌سازى موجبات تضعیف گلپایگانى و همچنین تعویض غروى(1) را که یکى از طرفداران گلپایگانى است فراهم ساخته است. ضمنا اضافه مینماید که مدرسه فیضیه روزانه جهت مراقبت دقیق منابع این ساواک و مأمورین شهربانى میباشد و از نمونه اعلامیه چاپى که وسیله ابهرى به این ساواک تسلیم گردیده نسخه دیگرى بدست مأمورین شهربانى و این ساواک نرسیده و جز این نسخه ‌اى که بضمیمه تقدیم میگردد نسخه دومى در هیچ محل دیگرى بدست نیامده است با این ترتیب اعمال و اقدامات آیت ‌الله شریعتمدارى و آقاى ابهرى و عوامل وى ضمن اینکه نتیجه مثبتى براى آنان نداشته موجبات انحراف دستگاههاى اطلاعاتى را ضمن وقوف کامل بنظرات ایشان بعضا فراهم میآورد.

گرچه قبلاً در موقع الصاق اعلامیه ‌هاى مورد نظر که طى شماره ‌هاى 3352/21

ـ 14/10/48 و 3952/21 ـ 29/9/48 بعرض رسیده تذکرات لازم به آقاى غروى درباره اینکه یا الصاق کنندگان را معرفى و الا از کار برکنار می شوید داده شد.

با توجه بموارد فوق‌الذکر تعویض آنى غروى و گماردن آقاى مجتبى اراکى (عراقى) (خواسته آقاى شریعتمدارى) جنبه طرفدارى علنى از شریعتمدارى را پیدا خواهد کرد. مقرر فرمایند:

1- ترتیبى اتخاذ فرمایند که آیت‌ الله شریعتمدارى و آقاى ابهرى قبل از اجراى هر نوع برنامه ‌اى بمنظور تضعیف گلپایگانى هدف و نوع اقدامات خود را با این ساواک در میان تا با کسب اجازه از آن اداره کل با توجه برعایت جوانب مسائل مورد نظر اقدامات لازم بدون توجه دیگران در کمال آرامش بعمل آید.

2- چون در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق طلاب موجود در مدرسه فیضیه و دارالشفا از طرفداران گلپایگانى می باشند و به توصیه نامبرده در این مدارس اسکان داده شده ‌اند لذا تعویض فورى غروى بدون اشکال بعدى نخواهد بود اصلح است در صورت تصویب و اجازه پس از چندین بار تذکر و بهانه‌ جوئى بعلت کبر سن و عدم قدرت مدیریت از سمت فعلى برکنار و در صورت عدم قبول از منطقه طرد گردد.

رئیس ساواک قم
مهران

1ـ حجت ‌الاسلام والمسلمین آقاى حاج شیخ احمد غروى در نجف اشرف تولد یافت وى به تحصیل علوم دینى روى آورد و به کسوت روحانیت درآمد. از افتخارات ایشان سرپرستى حوزه علمیه قم و مدرسه فیضیه طى سالیان متمادى بوده است که به دلیل مخالفت‌هاى ایشان با برنامه‌ هاى ضددینى و ضدانقلابى ساواک، بارها از سوى آن دستگاه ضدانسانى مورد تهدید واقع شد و طرح تعویض ایشان توسط ساواک تهیه شد که با مقاومت ایشان طرحهاى ساواک به شکست انجامید.
 


همکاری آقای شریعتمداری با ساواک