تشکیل ستاد برنامه‏ ریزى جهت استقبال از خمینى


1983 بازدید

تشکیل ستاد برنامه‏ ریزى جهت استقبال از خمینى
برابر اطلاع ستادى مرکب از سه نفر روحانى باسامى آیت‏اله صدوقى ـ موحدى و معزالدینى بمنظور استقبال از خمینى تشکیل گردیده است. که با شماره تلفن معزالدینى 799048 و موحدى 972763 و داماد صدوقى بنام نجفى 792324 میباشد.1نظریه شنبه ـ نظرى ندارد.

نظریه یکشنبه ـ با توجه بصداقت شنبه خبر در خور تعمق و بررسى میباشد ضمنا صدوقى چند روز پیش از یزد به تهران آمده است همچنین افراد فوق‏الذکر بعلت اینکه مورد سوء ظن قرار نگیرند مرتب محل خود را عوض مى‏نمایند.

ملاحظات ـ مراتب بفرماندارى نظامى نیز اعلام گردیده است.

گوینده ـ [ناخوانا]

گیرنده ـ کارآموز 10101ـ آن چه به عنوان کمیته استقبال از امام خمینى تشکیل شد ظاهرا روزهاى ابتداى بهمن ماه بود که نخستین اطلاعیه آن نیز روز سوم بهمن به مناسبت ورود قریب‏الوقوع امام خمینى به ایران منتشر شد. در این کمیته روحانیان و اشخاص متعددى بودند که در این سند، منبع ساواک بنا بر مسموعات خود نام سه تن را یاد کرده است.