بر اساس اسناد بدست آمده از ساواک

اسامی تعدادی از شهدا و مجروحان 15 خرداد 1342 در تهران


 اسامی تعدادی از شهدا و مجروحان 15 خرداد 1342 در تهران

براساس بررسی اسنادی بر روی اسناد برجای مانده از ساواک در ماجرای تظاهرات تهران در مجموع حداقل 64 نفر شهید و 164 نفر مجروح شدند . البته روشن است که این تعداد ثبت شده در اسناد ساواک است و به هیچ وجه نمی توان تصور کرد همه شهدا و مجروحان در نظر گرفته شده اند همچنانکه در فهرست اسامی ارائه شده دیده می شود تعداد اسامی ثبت شده در جداول ارائه شده  کمتر از تعدادی است که از مجموعه اعلام شده از تک تک اسناد بدست می آید . بر این اساس می توان حدس زد تعدادی از شهدا جنایت 15 خرداد برای ساواک  شناسایی نشده اند یا آنکه به هر دلیل ترجیح داده اند در اسناد اسامی همه آنها ذکر نشود 

لازم به تذکر است که این فهرست صرفا محدود به شهدا و مجروحان قیام پانزده خرداد در تهران است که باید بر آنها اسامی شهرهای پیشوا و ورامین را هم افزود. 


فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 7 ویژه نامه 15 خرداد ،سال انتشار، بهار 1384 صفحه 9 تا 29