وزارت طرق و شوارع


1610 بازدید

 وزارت طرق و شوارع
دایره استخدام

به تاریخ 13/10/1309

نمره 5542/7939

وزارت جلیله دربار پهلوی – اداره تشریفات سلطنتی

بنا بر تقاضایی که آقای یوسف خان شکرایی به وسیله تلفون نموده بودند اینک اطلاعاً اشعار می دارد که مستخدمین کنتراتی اتباع خارجه که فعلاً در خدمت این وزارتخانه هستند سه نفر آقایان به شرح ذیل می باشند:

آقای س . ج . کارول تبعه آتازونی مدیر کل راه آهن دولتی جنوب

آقای واندر هولست تبعه بلژیک مهندس راه آهن

آقای حجمه سوزوکی تبعه ژاپون // //