مذاکرات ناصر میناچى مقدم با افراد مختلف


1452 بازدید

مذاکرات ناصر میناچى مقدم با افراد مختلف


تاریخ 28/6/57

1ـ روز 28/6/57 (2537 شاهنشاهى)، ناصر میناچى مقدم (از اعضاء جمعیت ایرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر) قبل از خاتمه تحصن در منزل آیت‏اله شریعتمدارى از قم تلفنى یا زنى که از خبرنگاران روزنامه گاردین بوده، تماس گرفته و ضمن عنوان مطالبى در مورد چگونگى تحصن 7 تن از اعضاء جمعیت مذکور ،مواردى را بصورت زیر بعنوان خواسته‏هاى این جمعیت در اختیار خبرنگار مورد بحث قرار داده است:

الف ـ الغاء حکومت نظامى در سراسر کشور

ب ـ تعقیب عاملین کشتارهاى چند ماه اخیر

پ ـ آزادى کلیه زندانیان سیاسى و تبعیدشدگان

ت ـ رعایت کلیه آزادیهاى حقوق سیاسى و اعلامیه حقوق بشر

2ـ روز 28/6/57، ناصر میناچى مقدم (قبل از خاتمه تحصن) از قم تلفنى با دفتر انجمن بین‏المللى حقوق بشر در نیویورک تماس گرفته و قصد مذاکره با زنى بنام «مورین» را داشته که سکرتر انجمن مذکور پاسخ داده زن مورد بحث بمسافرت رفته است. نامبرده از سکرتر تقاضا نموده که مطالب زیر را از طریق «مورین» به اطلاع دبیرکل انجمن مزبور برساند : «جمیعت ایرانى طرفدار حقوق بشر از فعالیت دبیرکل انجمن در مورد تماس با دولت ایران درباره آزادى رئیس جمعیت ایرانى (مهدى بازرگان) و اینکه دولت ایران بما اجازه ادامه فعالیت داده، تشکر مینماید».

یادشده اضافه نموده: «اعضاى جمعیت ما فعلاً در محل تحصن در قم نزد آیت‏اله شریعتمدارى صدر مسلمانان بسر میبرند و از سه روز دیگر فعالیت خود را در تهران آغاز میکنیم، ولى گرچه دولت ایران بنامه قبلى انجمن بین‏المللى عمل نکرده و بعد از برقرارى حکومت نظامى رئیس جمعیت (مهدى بازرگان) و یکى از اعضاء را گرفته‏اند و سپس تهدیداتى نسبت باعضاء هیئت اجرائى نمودند، معهذا تقاضاى ما این است که نامه دیگرى براى شاه بنویسید و ضمن اشاره بنامه قبلى درخواست شود که علاوه بر دادن اجازه براى فعالیت مجدد، بدولت نیز دستور داده شود که بدون ایجاد مزاحمت به ما اجازه دهند، تحقیقات لازم را درباره حادثه جمعه 8 سپتامبر (17/6/57) بنمائیم تا بتوانیم با مدارک موجود خبر جالبى تهیه و مستقیما براى انجمن بین‏المللى حقوق بشر به نیویورک بفرستیم».

نامبرده در خاتمه اظهارات خود افزوده :

«لطفا فتوکپى نامه‏اى که بعنوان شاه تهیه میشود، براى جمعیت ایرانى ارسال گردد».

ارزیابى خبر : انجام مذاکرات صحت داشته و مطالب بالا بین نامبردگان عنوان شده است.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.