بازتاب مرگ احمد‌شاه قاجار در مطبوعات آمریکا


2119 بازدید

بازتاب مرگ احمد‌شاه قاجار در مطبوعات آمریکا
نامه زیر 20 روز پس از مرگ احمد‌شاه آخرین پادشاه قاجار از سوی سفارت ایران درواشنگتن برای وزارت امور خارجه ایران ارسال شده است:
از: سفارت شاهنشاهی ایران واشنگتن
به: وزارت امور خارجه
28 اسفند 1308
نمره: 1678
وزارت امور خارجه ـ در موقع فوت احمد‌میرزا در تمام جراید اینجا فوت او را انتشار دادند و قطعات جراید که به این سفارت رسید به دقت ملاحظه شد، و چیزی که مخالف ترتیب باشد نبود. بلکه بعضی جراید از سوء رفتار او و دلتنگی‌های عمومی مردم ذکر و ضمناً توجهات مخصوصه ذات مقدس ملوکانه را در اصلاح خرابی‌ها و کوشش‌ در ترقیات و پیشرفت امور ملک و ملت انتشارات داده‌ اند؛ فقط یک جریده نیویرک امریکن که جریده غیر معروف خالی از اهمیت است مطلب نامربوطی نوشته است که البته قابل خواندن و اعتنا نیست، بعد از رسیدن این قطعه روزنامه، فوراً تکذیبی بر آن نوشته و تاریخچه زندگانی اعلیحضرت شاهنشاهی را که در سفارت موجود بود برای آن جریده فرستاد که اصلاح غلط خود را بنماید. اینک قطعه جریده مزبور و قطعات دیگر را لفاً تقدیم می‌دارد و تکذیب این سفارت هم هر وقت منتشر شد مجدداً تقدیم خواهد داشت. عقیده این بنده این است که این قبیل اطلاعات مخالف ترتیب و خصومت‌آمیز در اینجا از طرف آقای فیروز داده می‌شود زیرا که رابطه خیلی گرمی با یک نفر از جریده‌نگاران دارد که اغلب با هم بودند و همیشه مطالب خود را به توسط او در جراید درج می‌کنند و اخیراً هم این جوان که مخبر مجمع جراید است سفارت نیامده و فقط با [مظفر] فیروز مجالس داشته است و احساسات فیروز هم در حمایت قاجاریه و سوء عقیده دربارة اوضاع امروزه حاجت به توضیح ندارد. مفتاح
[حاشیه:] خیلی فوری در پاکت محرمانه قطعه روزنامه را با سواد این راپورت برای وزارت دربار پهلوی بفرستید. فرزین. 26 فروردین