صهیونیست ستیزی محصول تبلیغات تشکیلات خودگردان


1828 بازدید

صهیونیست ستیزی محصول تبلیغات تشکیلات خودگردان

نتانیاهو ادعاکرد اگر یک چهارم جمعیت جهان دیدگاه صهیونیست ستیزانه دارند نتیجه مستقیم تبلیغات تشکیلات خودگردان است.

 بنقل از عاروتص شوا نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه هفتگی کابینه اسرائیل امروز با اشاره به آمار نگران کننده مجمع ضد افترا تاکید کرد:این آمار نشان میدهدکه 25 درصد از جمعیت جهان دیدگاه ضد صهیونیستی دارند.

وی تصریح کرد:ما پاسخهای بسیاری برای این موضوع داریم. اولین آنها این است که به ساخت کشور یهودبه پایتختی قدس ادامه می دهیم.وپس ازآن با تصویب لایحه ای دراین زمینه به دنیا می فهمانیم که اسراییل کشوری برای مردم یهود است.


قدسنا