نتیجة یک تصادم سیاسی !


1860 بازدید

نتیجة یک تصادم سیاسی !
مورخ 19 تیر ماه 36

گزارش

در محافل وابسته به دربار شاهنشاهی گفته میشود چون اخیراً امکان تصادم سیاسی بین دولتین انگلیس و آمریکا به مرحله قطعی رسیده لذا از هم‌اکنون هریک از دُول مذکور برای جلب نظر یکی از اعضای خاندان جلیل سلطنت به فعالیت پرداخته‌اند. دولت آمریکا در صدد تحبیب و جلب نظر والاحضرت شاهپور عبدالرضا پهلوی برآمده و والاحضرت شاهدخت فاطمه پهلوی خواهر والاحضرت نیز رابط مقامات آمریکایی و معظم له می‌باشند. مقامات انگلیس نیز با والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی که برادر ارشد شاهنشاه و از خانواده قاجار می‌باشند و روی این اصل اختلاف خانوادگی (همسر سابق والاحضرت) از شاهنشاه آزرده خاطر گردیده. دوستی و رابطه نزدیکتری برقرار نموده و حتی به طرق مختلف از جمله شرکت دادن معظم له در امور مقاطعه کاری رضایت خاطر ایشان را فراهم می‌نمایند. والاحضرتین نیز باتوجه به اوضاع سیاسی کشور هریک سعی می‌نمایند توجه محافل و مقامات مذکور را به سوی خود جلب و نظریات آنان را تأمین بنمایند.

منبع ـ موثق

ارزش خبر ـ تأیید شده