به بهانه سی خرداد ۱۳۹۰ سی امین سالگرد خیانت فرقه رجوی به تاریخ مبارزات مردم ایران


2435 بازدید

شاید تا قبل از رخدادهای دهه شصت چندان دور از واقعیت نبود که " حزب توده ایران " به خاطر وابستگی به شوروی و دفاع ایدئولوژیکی از منافع این کشور درایران وهمچنین بی عملی وسکوت دربرابر " کودتای ۲۸ مرداد " و برخورد ناشایست با جنبش ملی زنده یاد دکتر محمد مصدق را به " خیانت به ایران وایرانی " ر امورد سرزنش واتهام قرارداد ولی رخدادهای دهه شصت وموضع گیریها وعملکرد های فرقه تروریستی رجوی نشان داد که درمقایسه این دوجریان " حزب توده " دردادگاه تاریخ ایران " تبرئه شده و امکان بخشودگی آن از طرف مردم ایران بسیاراست .

خیانتی که فرقه خائن ومزدور و همخون صدام طی این سه دهه به ایران وایرانی کرد آنچنان وسیع وگسترده است که در تاریخ چندهزارساله اینکشور نظیروهمانند ندارد _ بی جهت نیست که این بی وطنان شرمگین وبی هویت با فرسنگ ها فاصله ازایران وایرانیان درچهارچوب یک فرقه منزوی ومطرود دست درآغوش دشمنان دیروز وامروز ایرانیان به عنوان یک ابزار کند واز رده خارج دست به دست می گردند.

درباره سی خرداد و خیانت فرقه تروریستی رجوی بسیار نوشته شده وخواهد شد دراین متن نگارنده تلاش می کند به نسل جوان امروز یادآور کند که چه اتفاقاتی دست به دست هم دادند تا که یک گروه تروریستی پس از عدم مقبولیت از جانب مردم دست به سلاح برد وباایجاد بیش از یک دهه ناامنی وخشونت وترور آنهم درزمان شرایط خاص جنگی هزاران ایرانی رابه کام مرگ فرستاده وسپس به آغوش شرورترین وقدیمی ترین دشمن ایران وایرانی پناه ببرد؟

برای ورود به متن اصلی بهتراست مروری برچندرخداد تاریخی بیاندازیم.

یکم_ پنجم بهمن ۱۳۵۸ _ برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری درایران _ این انتخابات دارای ۹ کاندیدا بود که ابولحسن بنی صد باکسب ۱۱ ولیون رای به ریاست جمهوری انتخاب گردید.

 

دوم _ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ _ حمله گروهی از جوانان ودانشجویان به سفارت امریکا درتهران و به گروگان گیری افراد سفارت

سوم _ دهم آذر ۱۳۵۸ _ قطع کلیه روابط اقتصادی _ سیاسی دولت امریکا باایران

چهارم _ ۲۴ اسفند ۵۸ برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس درایران

پنجم _ ۳۰ مهر ۱۳۵۹ حمله وسیع وگسترده ارتش صدام به ایران واشغال بخش هایی از غرب وجنوب ایران ( آغازجنگ )

ششم _۱۴ اسفند ۱۳۵۹ علنی ورسمی شدن پیوند ونزدیکی فرقه تروریستی رجوی با رئیس جمهور بنی صدر درمراسم دانشگاه تهران جهت برزگداشت زنده یاد دکتر محمد مصدق نخست وزیر نامی ایران

هفتم _ ۲۰ خرداد ۱۳۶۰برکناری رئیس جمهور بنی صدر توسط آقای خمینی از فرماندهی کل قوا ( مخفی شدن بنی صدر درخانه های تیمی فرقه ررجوی )

هشتم _ ۲۶ خرداد ۱۳۶۰_ دستور آقای خمینی به رئیس مجلس جهت طرح کفایت رئیس جمهور بنی صدر

نهم _ ۲۸ خرداد ۱۳۶۰ صدور اعلامیه نظامی _ سیاسی فرقه تروریستی رجوی و آغاز درگیری اعضای این گروه با حکومت

دهم _ ۳۰ خرداد۱۳۶۰ راه پیمایی طرفداران فرقه رجوی درحمایت از بنی صدر ودرگیری اعضای این گروه با نیروهای پلیس وانتظامی درزمان فاز نظامی این فرقه .

یازدهم _ ۷ تیر ۱۳۶۰ انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط فرقه تروریستی رجوی که منجر به کشته وزخمی شدن ده ها نفر گردید.

دوازدهم _ ۷ مرداد ۱۳۶۰ فرار سرکرده فرقه رجوی و رئیس جمهور برکنارشده ابولحسن بنی صدر از ایران وورود به فرانسه و تداوم عملیات تروریستی این فرقه درایران با فرماندهی از خاک فرانسه این ۱۲ مورد مورد اشاره گرچه در ظاهر ممکنست برخی با دیگری پیوندی نداشته باشند ولیکن جملگی تکه های یک پازل هستند که با درکنار هم چیدن آنها می توان بگونه ای اساسی ومستدل زمینه های ۳۰ ساله خیانت وجنایت ومزدوری فرقه رجوی را مورد برسی وتجزیه وتحلیل قرارداد.

 

گرچه فرقه تروریستی رجوی با شیادی خود را دنباله سازمان مجاهدن ( ۱۳۴۴) اعلام می نماید ودرپی آن است که آن تکه نابود شده تروریستی را نیز ضمیمه پرونده خود نماید ولی به درستی چنین نیست _ سازمان مجاهدن درسال ۱۳۴۴ بنیان گزاری شد و در سال ۱۳۵۰ با حمله نیروهای امنیتی به خانه ومراکز این گروه ودستگیری همه سران ان از هم پاشید ولذا این تاریخ تا اوئل سال ۱۳۵۸ وجود خارجی نداشت بنیان گزاران آن به علت سازماندهی اعمال تروریستی عدام شده بودن و مسئولین درجه دوم آن هم پس از تقاضای عفو ملوکانه به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند.

دردیماه ۱۳۵۷ با متزلزل شدن ارکان های اداری رژیم پهلوی درب های زندان ها باز شد ودرکنار آزادی زندانیان سیاسی همه خلاف کاران وتروریست ها از جمله اعضای درجه دوم سازمان مجاهدین اززندان ها بیرون آمدند _ ازسال ۱۳۵۰ بدین سو بحث ها بین این دستگیرشدگان درزندان ادامه داشت وطرفداران این گروه درزندان منشعب شده و به چهار گروه مشخص تقسیم شده بودند _ پس از آزادی گروهی از این افراد به رهبری مهندس میثمی " جنبش ملی مجاهدین " راپایه گذاری کردند وگروه دیگر به رهبری بهزاد نبوی " سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی " رابنیان نهادند وگروه دیگری هم از جمله عزت شاهی به نهاد های تازه تاسیس شده نظامی _ انتظامی پیوستند و درآخر افرادی چون مسعود رجوی وموسی خیابانی و مهدی تقوایی نیز سازمان مجاهدین خلق را تاسیس نمودند.

با توضیحات بالا می توان تاریخچه این سازمان را به دو زمان کاملا مشخص تقسیم نمود >>> سازمان مجاهدین ( تاسیس ۱۳۴۴ _ تلاشی ۱۳۵۰ ) _ فرقه تروریستی رجوی ( تاسیس ۱۳۵۸ ) .. سازمان تازه تاسیس یافته به سرکردگی مسعود رجوی هیچ ارتباطی با سازمان اصلی متلاشی شده درسال ۱۳۵۰ نداشت چراکه این فرد دیکتاتور اولا سانترالیسم دموکراتیک ( رهبری جمعی ) را کنار گذاشت وخود را بعنوان رهبر مجاهدین معرفی کرد _ ثانیا _ کلیه کتاب های آموزشی اولیه آن سازمان اولیه را به کنار نهاد وخود شروع به تئوری بافی وساخت ایدئولوژی التقاتی تازه ای دست زد.

فعالیت فرقه تروریستی رجوی از سال ۱۳۵۸ بدین سو ...... ( فعالیت سیاسی) فرقه تروریستی رجوی از اواخر سال ۵۷ بدین سو ده ها ساختمان دولتی وخصوصی را درشهرهای کوچک وبزرگ ایران به اشغال خود درآورد وبرای فعالیت وسازماندهی وجذب نیرو مورد استفاده قرار دارد _ از نیمه دوم سال ۱۳۵۸ اعضای این فرقه با جذب نیرو فعالیت تبلیغی خود دردانشگاه ها _ مدارس _ کارخانجات _ ادارات وارتش را شدت بخشیدند و بهمین دلیل درسال ۱۳۵۹ موفق شده بودند درکنار جذب نیرو درسازمان ها وبرخی از نهاد های حکومتی نیز نفوذ نمایند ...

حمله عراق به ایران _ فرقه رجوی وجنگ در سال ۱۳۵۹ وپس از حمله صدام به ایران فرقه تروریستی رجوی درکنار جذب نیرو گروهی از اعضای خود را به جبهه های جنگ گسیل نمود _ اصرار این گروه درابتدا براین بود که ارتش ایران بخشی از جبهه را بگونه ای اختصاصی دراختیار این فرقه قرار دهد ! که البته مورد موافقت قرار نگرفت _ چنین درخواستی عجیبی همانگونه که بعد ها مشخص وروشن گردید تنها بخاطر ایجاد پیوند ونزدیکی با دشمن ایران وجاسوسی وخبرچینی وبه کلامی روشن تر خیانت

عنوان شده بود _ بارد این درخواست فرقه رجوی اعضای خودرا تحت نام بسیح به جبهه ها اعزام کرد هدف از این تلاش بدست آوردن اطلاعات نظامی از آرایش نیروهای ایران وعکس وفیلم برداری از جبهه ها بود _ فرقه رجوی بعدها این فیلم ها وعکس ها واطلاعات را به صدام فروخت که درنتیجه صدام با توجه به همین اسناد خیانت صدها تن از هم مبهنان ومدافعان میهن را بخاک وخون کشید..........

فرقه رجوی واجرای طرح فریب رئیس جمهور بنی صدر...سال ۱۳۵۹ از شهریور ۱۳۵۹ فرقه رجوی سعی کرد از راه های مختلف به بنی صدر نزدیک گردد_ این تلاش های مخفی بالاخره به نتیجه رسیدوپیوند بین این دوبرقرار شد _ شرکت طرفداران رجوی درمراسم سخنرانی بنی صدر دردانشگاه تهران در۱۴ اسفند ۱۳۵۹ این ارتباط های پنهان بگونه ای رسمی خودرا نشان داد _ از این تاریخ فرقه رجوی ونزدیکان بنی صدر تصمیم گرفتند بگونه ای مشترک فعالیت های خودرا سازماندهی نمایند تاسیس دفاتری بنام " دفترهمکاریهای مردم بارئیس جمهور" درتعدادی از شهرهای بزرگ وکوچک ایران را باید درراستای همین نزدیکی ارزیابی نمود _ اشتباه تاریخی بنی صدر درنز دیکی به فرقه تروریستی رجوی اعمال ورفتار و چشمک زدن ها وپیوندهای بین بنی صدر وفرقه رجوی اما از نگاه آقای خمینی و اطرافیا نش دور نبود وآنهااین نزدیکی را گام به گام دنبال می کردند _ پس از به رسمیت شناخته شدن نزدیکی وپیوند بین فرقه رجوی وبنی صدر حزب جمهوری اسلامی هم تلاش های خود راجهت برهم زدن این پیوند نامیمون شروع نمود _ بعد از اینکه بنی صدرهشدارهای علنی و پشت پرده آقای خمینی را ندیده گرفت سرانجام دراثر فشارهای نزدیکان ایشان درتاریخ بیستم خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی رای اعتماد خود بربنی صدر را لغو نمود ونامبرده را ازکتبا از فرماندهی کل قوا برکنار نمود.

درحقیقت برکناری آقای بنی صدر از فرماندهی کل قوا وسپس خلع ریاست جمهوری ایشان توسط مجلس تنها بخاطر نزدیکی پیدا وپنهان وبستن عهد وپیمان ایشان با فرقه رجوی بود _ دیده شده آقای بنی صد ر همیشه از پاسخ به چرایی نزدیکی با فرقه رجوی طفره می رود واز این رخداد بعنوان " کودتای خرداد ! " نام می برد که نوعی قلب واقعیت وفرا افکنی وفرار از پاسخگویی از جانب ایشان می باشد.

آیا هدف رئیس جمهوربنی صدراز نزدیکی با فرقه تروریستی رجوی انجام یک کودتا بود؟

گرچه پس از گذشت دهه ها از این رخداد هنوز ابعاد مختلف آن روشن نشده است ولیکن بنظر می رسد با مستندات موجود می توان ادعا کرد هدف از این پیوند نوعی کودتا ویا دست کم عرض اندام بنی صدر درمقابل آقای خمینی بود _ بنی صدر توانسته بود درمقام فرماندهی کل قوا بخشی هایی از ارتش از جمله نیروی هوایی را با خود همگام نماید ونزدیکی با فرقه رجوی شاید این توهم را درافکار نامبرده تقویت کرده بود که ممکن است بتواند با کمک هواداران این گروه علیه حکومت اسلامی دست به کودتا بزند ! ولی از آنجائیکه تمامی تحرکات ایشان پس از نزدیکی با فرقه رجوی دقیقا زیر نظر بود موفق به انجام کودتا ویا حتی عرض اندام درمقابل آقای خمینی نگردید _ لذا طرح مشترک این دو هرچه بود با برکناری از فرماندهی کل قوا باشکست کامل مواجه گردد _ بگونه ایکه بنی صدر مجبورشد فورا درخانه های تیمی فرقه رجوی مخفی شده وسرانجام درتاریخ هفتم مرداد ۱۳۶۰ با کمک همان بخش طرفدارانش درنیروی هوایی از ایران بگریزد.......

نگاهی به سی خرداد ۱۳۶۰ و تحولات ناشی از آن ....

اگرفرضیه کودتای رئیس جمهور بنی صدر را مورد دقت قرار دهیم به اعلامیه نظامی _ سیاسی شماره ۲۵ مورخ ۲۸خرداد فرقه رجوی خواهیم رسید و پس از آن راه پیمایی نیمه مسلحانه این فرقه درتاریخ سی خرداد ۱۳۶۰( زمان فاز نطامی ) _ درواقع این یک راه پیمایی اعتراضی مسالمت آمیز نبود _ آنگونه که بعدها مشخص شد عموم راه پیمایان با خود چاقو وخنجر وموکت بر حمل می کردند واین بخودی خود نشان می دهد این حرکت جهت درگبری و شروع فاز نظامی طراحی شده بود .

حرکت سی خرداد فرقه رجوی همانگونه که مشخص بود با واکنش حکومت اسلامی روبروشد _ هزاران نفر از اعضا وهوداران این گروه درآنروز راه پیمایی خودرا از دانشگاه تهران شروع نمودند وتا نزدیکی های میدان فردوسی هم به پیش آمدند دراین نقطه نیروهای نظامی راه رابرا آنها بستند _ درگبری آغاز شد وساعاتی بطول انجامید _ راه پیمایان چند خودرو ویک پمپ بنزین را به آتش کشیدند _ گروهی از طرفین مجروح شدند وسرانجام نیروهای نظامی موفق شدند راه پیمایان را متفرق نموده وگروهی از آنان را دستگیر نمایند _ فراموش نکنیم این درگیری درزمان فاز نظامی فرقه رجوی ( یعنی شرایط وِیژه ) وآنهم درزمان شرایط حساس جنگی رخ داده است.

خیانت فرقه رجوی به تاریخ جنبش آزادیخواهی مردم ایران

مردم ایران درفاصله زمانی خرداد ۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۷ روزهای سخت ودشواری را از سرگذراندند از سویی صدام حسین معدوم با پرتاب موشک وحملات هوایی به شهرهای ایران مشغول تخریب وکشتارهم میهنان مابود وازسویی دیگر اعضای فرقه تروریستی رجوی نیز مشغول ترور وبمب گزاری و وایجاد ناامنی ووحشت درشهرهای ایران بودند _ سرکرده فراری فرقه پس از فرار ازایران مرکزفرماندهی ترور خود رابه پاریس منتقل نمود وتاسال ۱۳۶۵ دراین کشور به خیانت وجنایت خود ادامه داد _ دراین سال دولت فرانسه رسما این جنایتکار را از کشور اخراج نمود و از این زمان پایگاه فرماندهی ترور وعملیات تروریستی به عراق منتقل شد ومسعود رجوی به آغوش دشمن دیرینه ایران گریخت تا بافروش اطلاعات نظامی وگراهای جنگی به صدام لیست خیانت های خودرا کامل ترکند _ از سال ۱۳۵۶ این گروه تروریستی تحت اموزش ارتش صدام قرارگرفت وبعنوان بخشی از فدائیان وارتش خصوصی درکنار حمله نظامی به خاک ایران درسرکوب ناراضیان رژیم صدام درسال ۱۹۹۱ نیز شرکت نمود که طی آن هزاران عراقی نیز کشته ومجروح گردیدند _ در تیرماه ۱۳۶۷ رژیم ایران قطع نامه ۵۹۸شورای امنیت را پذیرفت و آتش جنگ خاموش گردید _ چنین رخدادی گرچه برای مردم ایران خرسند کننده بود ولیکن برای فرقه خائن رجوی که بندناف خود رابه

تداوم جنگ گره زده بود خبر مسرت بخشی نبود وبهمین دلیل مسعود رجوی به درگاه ارباب خود صدام شتافت تا درخواست کند که امکانات ارتش عراق را درخدمت او قرارگیرد تا اوبتواند " ظرف ۳ روز" ایران را آزاد کند ! _ صدام علیرغم خرسندی از پایان جنگ برای راحت شدن همیشه از شراین گروه قول مساعد داد _ تنها شرط صدام این بود که این عملیات فورا انجام گردد _ درتاریخ سوم مرداد ۱۳۶۷ درزمان آتش بس اعضای این گروه درحمایت همه جانبه زمینی وهوایی به خاک ایران حمله انتحاری انجام دادند _ چنین حمله ای ظرف سه روز باشکست کامل مواجه گردبد و تروریست های رجوی با بجا گذاشتن ۱۵۰۰ کشته و صدها معلول ومجروح به خاک عراق گریختند ........

نتیجه = عدم مقبولیت سیاسی فرقه رجوی دربین مردم ایران منجر به تحولات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ووارد شدن این گروه به فاز نظامی گردید _ چنین تغییرفازی ازطرف این گروه تا کنون باعث کشته وزخمی ومعلول شدن دست کم ۱۶۰۰۰ نفر از مردم ایران گردیده است _ چنین نکته سیاهی درپرونده این گروه " جنایت علیه بشریت " محسوب می گردد _ هم اکنون حدود صد نفرازسران این فرقه تحت تعقیب پلیس بین المللی ودستگاه های قضایی ایران وعراق قراردارند _ اردوگاه تروریستی اشرف درحال برچیده شدن است ودولت عراق مصصم است تا چندماه دیگر این اردوگاه را ازوجود تروریست ها پاک نماید _ جمع آوری اشرف راه رابرای دستگیری فرماندهان بجامانده درصحنه هموار می کند _ تحت تعقیب قرارگرفتن ودادگاهی شدن این تروریست ها درعراق جاده گشوده شده ایست که درانتهای آن مخفی گاه سرکرده فراری فرقه قراردارد و طبعا چنین تحولی باعث دستگیری سران اینگروه درفرانسه وجزیره..... خواهد گردید ودرنتیجه گروه زیادی ازاسیران وگروگان های باند تبهکار رجوی درعراق آزاد خواهند گردید...... وابن زمان خوش نقطه ایست که عموم مردم ایران چشم براه رسیدن آن هستند...........

به امید پاکسازی جهان از میکرب های خطرناکی چون القائده و فرقه تروریستی رجوی


مینو سپهر، وبلاگ زنان در اسارت فرقه رجوی