خدمت بزرگ هویدا به اسرائیل


2189 بازدید

خدمت بزرگ هویدا به اسرائیل


موضوع : اظهارات حسین بشیرى1شماره : 2139/300 الف تاریخ 26/11/44حسین بشیرى عضو مالى دارائى و معاون سابق اداره کل حسابدارى ژاندارمى که با علما و روحانیون ارتباط نزدیک دارد اظهار مى‏داشت چون آقاى هویدا نخست‏وزیر در معامله محرمانه فروش نفت ایران به اسرائیل خدمت بزرگى به آن کشور نموده دولت اسرائیل در قبال این خدمت یک صد و چهل هزار متر مربع زمین در فلسطین به ایشان واگذار نموده است.

اصل در پرونده 13801 در پرونده آقاى امیرعباس هویدا بایگانى شود

28/11/44

رئیس بخش 322 کامیار 28/11

1ـ حسین بشیرى معاون کل اداره حسابدارى ژاندارمرى بوده است که به علت تماس با علما و روحانیون مخالف رژیم شاهنشاهى، از افراد متعصب مذهبى معرفى شده است.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى