کمک به روزنامه صهیونیستی


1614 بازدید

کمک به روزنامه صهیونیستی
حضرت اجل تیمسار سپهبد بختیار رئیس محترم سازمان امنیت کشور
تیمسار معظم
بطوری که خاطر آنجناب مستحضر است روزنامه ستاره شرق مدت چهار سال است که به مدیریت چاکر در اسرائیل برای استفاده هشتاد هزار نفر ایرانیان و فارسی زبانان آن کشور منتشر می‌شود. چندی پیش در اثر کسر بودجه تصمیم به تعطیل آن گرفته البته از این که این جریده تنها وسیله‌ای بود که اخبار و ترقیات ایران را تحت رهبری شاهنشاه جوانبخت به اطلاع سایرین می‌رسانید ناچار قبل از اقدام به تعطیل آن کوشش شد توجه عده‌ای جلب گردد. تا اینکه خوشبختانه توجه به این مسئله جلب و در حدود پنج ماه قبل مقرر فرمودید ماهیانه مبلغی به عنوان کمک به هیأت تحریریه پرداخت گردد تا بتواند به حیات فرهنگی و خدمات اجتماعی روزنامه ادامه دهد. و چون تاکنون وجهی پرداخت نگردیده مستدعی است دستور فرمایند اوامر مربوطه در این مورد به موقع اجرا گذاشته شود. ضمناً متذکر می‌شود که روزنامه کمافی‌السابق منتشر شده و در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد.
با تقدیم احترامات شایسته
مئیر عزری