عبارت نامعلوم در نامه تیمورتاش به طهران


2036 بازدید

عبارت نامعلوم در نامه تیمورتاش به طهران
طهران بتاریخ 31 شهریور 1305 شماره 365

مسکو

حضرت تیمورتاش وزیر دربار پهلوی

در تلگراف مرقومه 19 سپتامبر یک سطر اینطور استخراج شده : جنگ بین دولت شوروی و لهستان طپانچه حاضر ندارند.

تمنا دارم این سطر را تجدید فرمایید که مقصود چیست