نقشه جدید ساواک علیه آیت الله فلسفی


1744 بازدید

نقشه جدید ساواک علیه آیت الله فلسفی


موضوع : تشکیل جلسه منزل فلسفى

به : 312 تاریخ 8/4/51

از : 20 ه 12 شماره : 12626/20 ه 12

شیخ محمد تقى فلسفى روزهاى شنبه درباره عیادت زنهاى مدینه از فاطمه زهرا صحبت میکند و در بین صحبتها هیچگونه حرفهاى سیاسى نمیزند و دستور داده در مجلس بحث خارج از مطالب علمى صحبتى نشود چون مجلس عمومى است و باید کاملاً آرام و بدون کنایه باشد او در شمیران مشغول نوشتن کتابى راجع به فاطمه زهرا میباشد. نظریه شنبه. بنظر اینجانب آنروزها که فلسفى داغ دل نداشت در وقتش کار خود را میکرد حالا که از دستگاه عقده دارد و پى فرصت میگردد تا تلافى نماید لذا باید اصولاً اجازه تشکیل چنان مجالسى را باو نداد و بهترین راه اینست که افرادى را در لباس روحانى و یا بعضى از روحانیون و عده‏اى عادى را به مجلس او فرستاد تا بمحض شروع بحث وى با خندیدن و گفتن متلک‏هاى آخوندى او را آلت دست قرار دهند بدیهى است در چنین شرایطى خودش جلسه را تعطیل خواهد کرد و هر گونه راه دیگرى جهت جلوگیرى از درس وى باعث بزرگ شدن او میگردد.

نظریه سه شنبه. با توجه باینکه شنبه قادر است نظرى که داده اعمال نماید در این زمینه نظریه اعلام گردد تا با او تماس حاصل شود و نتیجه اعلام گردد. سپاهى

نظریه چهارشنبه ـ نظرى ندارد. پاد ـ دایره عملیات نظریه شنبه منطقى و معقول است طبق دستورالعمل‏هاى صادره اقدام شود. 10/4 پرونده شیخ محمد تقى فلسفى بایگانى شود. 24/7