حزب رستاخیز به روایت 6 سند


3257 بازدید

حزب رستاخیز به روایت 6 سند
در 11 اسفند 1353 به دستور محمد‌رضا پهلوی حزب رستاخیز با هدف برقراری سیستم تک‌حزبی در کشور به وجود آمد، در 21 اسفند 1353، امام خمینی عضویت در آن را تحریم کردند و شاه در اردیبهشت 1357 تصریح کرد که این حزب به اهدافی که برایش در نظر گرفته شده بود، نرسید. شاه درکتاب «پاسخ به تاریخ» نیز نوشت: «غلط بودن فکر ایجاد این حزب در عمل به اثبات رسید».

اسنادی که ذیلاً مشاهده می‌کنید تا حدی وضعیت درونی حزب رستاخیز، جایگاه اجتماعی و موضع امام خمینی در برابر آن را به روایت اسناد ساواک نشان می‌دهد: