دریافت بودجه روزنامه آیندگان از اسرائیل


دریافت بودجه روزنامه آیندگان از اسرائیل
یکی از فعالیتهای نمایندگی سیاسی اسرائیل در ایران نفوذ در مطبوعات با هدف ایجاد فضای فکری مثبت به نفع اسرائیل و علیه اعراب در ذهن ایرانیان بود. روزنامه آیندگان در 16 مرداد ماه 1358 به جرم ارتباط با اسرائیل و موساد توقیف شد.« آقای مئیر عزری معاون نمایندگی اسرائیل در تهران اظهار داشته است که داریوش همایون از او خواسته است که در روزنامه در شرف تأسیس (آیندگان) تا حدود دو میلیون تومان سرمایه‌گذاری نماید. او ضمناً گفته است که در صورتیکه این سرمایه‌گذاری عملی شود تعهد می‌نماید که برای همیشه مطالب روزنامه را علیه اعراب و بنفع اسرائیل تنظیم نماید.

داریوش همایون یازده شماره نشریه باشماد را که در آن تفسیرهایی در مورد اعراب و اسرائیل بر له و علیه اعراب نوشته بود ارائه داده است و خواهش کرده که آنها را بوزارت امور خارجه اسرائیل بفرستد و اضافه نموده که در سفری که به تل‌آویو کرده با مقامات وزارت امور خارجه اسرائیل راجع باین موضوع صحبت کرده و در آنوقت آنها از او پشتیبانی کرده و وعده کمک داده‌اند...»