نامه‌های تجاری میرزا غلامرضا بنکدار تفرشی


1829 بازدید

نامه‌های تجاری میرزا غلامرضا بنکدار تفرشی

اسناد موجود، مربوط به یکی از تأثیرگذارترین طبقه اجتماعی است که در به ثمر نشاندن انقلاب مشروطه نقش داشته‌اند.

تفرش دارای دو محله بزرگ به نام فم و طرخوران است که از قرن دوم و سوم هجری، محل امن و پناهگاه سادات علوی بوده است. سلسله این سادات به امام سجاد، امام محمدباقر، امام جعفرصادق و امام موسی کاظم علیهم السلام می‌رسد. اسناد حاضر شماری از اسناد تجاری این شهر است که در نگارش تاریخ محلی این منطقه موثر و حیاتی است.

اسناد تجاری محلی، قسمتی از تاریخ مکتوب طبقه تجّار است. تصور پژوهش درباره اسناد تاریخ تجارت که ارتباط تنگاتنگی با تحولات سیاسی و اجتماعی دارد، بدون بازخوانی اسنادی این دست، دشوار و یا غیرممکن است.

اسناد موجود، مربوط به یکی از تأثیرگذارترین طبقه اجتماعی است که در به ثمر نشاندن انقلاب مشروطه نقش داشته‌اند. این اسناد، نامه‌های تجاری اواخر سلسله قاجار و ابتدای سلطنت پهلوی اول را شامل می‌شود که از منظر پژوهش‌های تاریخی، بسیار مهم و قابل بررسی است.

مجموعه این اسناد عمدتاً برات‌ها یا نامه‌هایی است که دو تن از تجار سرشناس به نام ‌های میرزا غلامرضا بنکدار تاجر تفرشی و میرزا عبدالله خان تاجر آشتیانی از تهران و آشتیان و یا مناطقی از تفرش از جمله فم برای یکدیگر نگاشته و گسیل داشته اند.

بیش از 70 نامه تجاری مربوط به میرزا غلام‌رضا بنکدار تفرشی در این کتاب آمده است که به صورت فهرست‌وار در ابتدای کتاب عناوین آن درج شده است.

«نامه‌های تجاری میرزا غلامرضا بنکدار تفرشی» از مجموعه معرفی میراث مخطوط توسط اسدالله عبدلی آشتیانی در 89 صفحه نگاشته شده است.

این کتاب از سوی مجمع ذخایر اسلامی در سال 92 منتشر شده است که با شماره ثبت 515214 در کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی موجود است.


ical.ir