کیسینجر و دوستان!


5970 بازدید

کیسینجر و دوستان!
«دشمنان ما همیشه با هم صمیمی بوده‌اند...وقتی که از تشریفات تهوع‌آور رسمی درباری خسته می‌شدند...این سان به گشت و گذار می‌پرداختند. وقتی دلی نداشتند تا که از رنج محرومین به درد آید، چشمی نداشتند تا که زجر و گرسنگی میلیون میلیون انسان را ببینند...دلخوش و سرمست، بی‌غم ما برای تفریح و تمدد اعصاب هم که شده همراه شرکاء اسرائیلی-امریکائی خود چنین پیک‌نیک‌های درباری را تشکیل می‌دادند تا برای یکدیگر رقص و آواز بخوانند و پذیرائی خودمانی هم از حضرت دلال کیسینجر شده باشد. و در این عکس آنچنان که پیداست بار دیگر سردمداران زور(کیسینجر)، زر(فرح) و تزویر(اردشیر زاهدی و هوشنگ نهاوندی) جمع آمده‌اند و معروفه‌های درباری را می توان دید که چه صمیمی و رفیقانه با یکدیگر بزم عیش و عشرت گسترده‌اند...»(مجله خواندنیها؛ 16 تیرماه 1358)


روزنامه کیفر؛ 30 مرداد 1323