پرتاب گوجه فرنگی به سوی هویدا


1705 بازدید

پرتاب گوجه فرنگی به سوی هویدا


موضوع : پرتاب گوجه‏فرنگى حین ورود آقاى نخست‏وزیر به سازمان جوانان حزب ایران نوین

به : 341 تاریخ 20/7/51

از : 20/ ه 21 شماره : 43297/ 20 ه 21

ساعت 1600 مورخه 19/7/51 در سازمان جوانان حزب ایران نوین واقع در خیابان ژاله حدود سه هزار نفر جوانان حزبى دانش‏آموزان دختر و پسر مجتمع و منتظر ورود آقاى نخست‏وزیر بودند در موقع ورود آقاى نخست‏وزیر از هر چهار طرف عده‏اى از جوانان مبادرت به پرت کردن گوجه فرنگى نمودند در همان لحظه چهار نفر از آنان شناخته شده که دو نفر دستگیر و دو نفر دیگر متوارى مى‏گردند آقاى نخست‏وزیر حدود ساعت 1700 محل مذکور را ترک مى‏نمایند.

نظریه شنبه : 1ـ تظاهرات خفیفى که در این مورد بعمل آمد گویا فقط مربوط به حضور آقاى نخست‏وزیر بوده کمااینکه وقتى آقاى نخست وزیر سازمان را ترک نمودند مجددا نظم و آرامش کامل برقرار گردید.

2ـ اکثریت جوانان حاضر در محل مزبور در شناختن و دستگیرى متظاهرین از خود خونسردى کامل نشان داده ضمن اینکه مى‏توانستند متظاهرین را به مأمورین معرفى نمایند.

3ـ شایع است که دو نفر دستگیر شده و دو نفر متوارى دانشجوى دانشگاه تهران مى‏باشند.

نظریه یکشنبه : مفاد گزارش خبر فوق تایید و نظریه شنبه صحیح به نظر مى‏رسد. تربیت

نظریه 20 ج : نظریه یکشنبه تایید مى‏گردد.

نظریه چهارشنبه : برابر تحقیقاتى که بعمل آمده پرتاب گوجه‏فرنگى به سوى نخست وزیر صحت دارد.