تعطیلی بانکها ، مدارس و بازار جهرم


2106 بازدید

تعطیلی بانکها ، مدارس و بازار جهرم
شهربانى کشور شاهنشاهىشب گذشته1 عده‏اى از اخلالگران در پشت بامها و کوچه‏ها دست بتظاهرات و دادن شعارهاى ضد میهنى زده و در کوچه‏ها و خیابانها شعارهاى ضد ملى نوشته‏اند ماموران فرماندارى نظامى با شلیک چند تیر هوائى اخلالگران را متفرق نمودند روز جارى2 کلیه مغازه‏ها ـ بازار ـ بانکها ـ مدارس تعطیل فقط نانوائى و قصابیها باز بودند ـ ادارات برق ـ پست ـ دارائى ـ ثبت اسناد ـ مخابرات و بهدارى بحال اعتصاب در سایر ادارات کم‏کارى وجود داشت در ساعت 9 صبح عده‏اى حدود 5 هزار نفر از اهالى با دادن شعارهاى ضد میهنى دست براه‏پیمائى زده و سپس از عکسهاى کشته شدگان شهرستانهاى مختلف در مسجد نو دیدن کردند و در ساعت 1300 براه‏پیمائى خود خاتمه دادند در این راه‏پیمائى حادثه سوئى رخ نداده است.

1 و 2ـ منظور از شب گذشته، پانزدهم دى ماه و منظور از روز جارى شانزدهم این ماه است و سند روایتگر رخدادهاى شهر جهرم است، آن هم از زبان شهربانى.