هروئین حمیدرضا


2020 بازدید

هروئین حمیدرضا


شماره: 4405/ بخش 312ـ اداره یکم عملیات تاریخ: 17/11/41

موضوع‌: قاچاق مواد مخدره

یکی از قاچاقچیان مواد مخدره به‌طور خصوصی به وکیل خود اظهار داشته شاهپور حمید‌رضا با همکاری نعمت‌اله کلان کارمند شهربانی که سمت ریاست دفتر مشارالیه را دارد و تقی علوی‌کیا برادر تیمسار علوی‌کیا قائم‌مقام سابق سازمان امنیت که در خیابان تخت‌جمشید دفتری دارند و به کمک ایادی دیگر باندی برای قاچاق مواد مخدره تشکیل داده و توسط چند نفر از کارمندان و سهامداران شرکت‌های هوایی مواد مخدره مخصوصاً هروئین را از خارج از ایران وارد و در تهران و شهرستانها پخش می‌کنند و در این کار حسن عرب نیز همکاری نزدیک دارد و اغلب شب‌ها در فرودگاه مهر‌آباد در دفتر شرکت‌های هواپیمایی بالاخص ایران ایر با کارمندان نشسته است. گوینده افزوده شاهپور حمیدرضا برای پخش رقم بزرگ این مواد شخصاً به‌عنوان شکار مواد مذکور را از تهران به شهرستانها و از شهرستانها به تهران حمل می‌نماید و چند نفر از افسران و درجه‌داران نیروی هوایی نیز با مشارالیه همکاری می‌کنند و مواد اولیه (تریاک) را نیز از شهرستانهای (تبریز، رضائیه، شاپور، مشهد) برای مشارالیه به تهران حمل و تحت‌نظر وی پخش می‌نمایند و در حال حاضر معروف‌ترین هروئین در تهران به نام هروئین حمیدرضا می‌باشد که بین مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان معروف است.

رونوشت برابر اصل است. اصل در پرونده نعمت‌اله کلان به کلاسه ک ـ ل ـ 306

گیرندگان : سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.

تعداد نسخه: 5 نسخه

جهت ضبط در پرونده والاحضرت شاهپور حمیدرضا به استحضار ریاست دفتر اداره کل سوم برسد.

بخش 314 …

سوم پرونده(8408)