جلسات روزمره آیت الله فلسفی در منزل


1473 بازدید

جلسات روزمره آیت الله فلسفی در منزل


درباره : شیخ محمد تقى فلسفى واعظ پیرو 21174/20 ه 12 ـ 25/2/37

به : مدیریت کل اداره سوم (312) تاریخ 2/3/57

از : سازمان اطلاعات و امنیت تهران شماره : 21391/ ه 12

نامبرده بالا که چنـد سال است ممنوع المنبر گردیده همه روزه در منزل شهرى خود واقـع در خیابان رى با حضور روحانیون و وعاظ تحت عنوان بحث پیرامون مسائل دینى جلساتى تشکیل که کلیه مسائل روحانیت در این جلسـات مـورد بررسـى قرار میگیرد و چون سالهـا در اداره منابـر تهـران و شهرستانهـا یکه تـاز بـوده لذا مورد احتـرام خاص روحانیت واقع و در کلیه موارد از وى نظر خواهى مینمایند. و از آنجا که فردى زیرک میباشد سعى مینماید از دخالت مستقیم خوددارى ولى محارم و نزدیکان خود را بموقع راهنمائى نموده و در حال حاضر مورد علاقه شدید طرفداران خمینى میباشد. و از طرفى با بعضى از مقامات و شخصیتهاى کشور ارتباط داشته و در مواقع نیاز براى انجام خواسته‏هاى خود از آنان استمداد میطلبد. یاد شده در حوادث اخیر قم تبریز ـ یزد ـ و تهران دقیقا در جریان بوده و بموقع با آیات قم و سایر شهرستانها تماس بر قرار و در جریان کیفیت فعالیت عناصر مذهبى قرار داشته است و برابر اطلاع روز 21/2/37 در برگزارى مجلس ختم مسجد جامع بازار توسلى گرداننده مسجد ارک اظهار داشته واعظ مجلس امروز عبائى اهل قم میباشد و ضمن تماس با فلسفى از وى خواسته تا به واعظ مذکور تذکر دهد درمنبر مراقب سخنان خود باشد با توجه به موارد فوق و گزارشات واصله از منابع نامبرده فعالیتهائى در زمینه مذهبى انجام که مراقبت از وى ادامه داشته و هر گونه خبر واصله بموقع باستحضار خواهد رسید.رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران.

پرنیان فر.باو توجه داده شده این جلسات را دیگر دائر نکند و در منزل خیابان زعفرانیه باشد مراقبت نمایند

عمل مینماید یا نه و مراقبت از او همه جانبه باشد. ثابتى1 10/3/37

محترما باستحضار میرساند. 10/3/37

آقاى صدر

اوامر تلفنى به آقاى بهشتى اعلام شد تا مجددا تلفنگرام نماید. 11/3

1ـ در حاشیه سندى مشابه این برگه خبر در پى دستور ثابتى منبى بر مراقبت همه جانبه از او، چنین نوشته شده است : در سابق وسائلى در این منزل بوده و با استفاده از وسایل فنى مذکور مى‏توانستند بهره بردارى نمایند بعرض برسانید تا اظهارات مراجعین چند روزى مورد بهره بردارى قرار گیرد. 1/3/» مقصود از وسائل فنى وسائل استراق سمع میباشد که نیروهاى امنیتى در منزل آقاى فلسفى تعبیه کرده بودند و پیش از این نیز ساواک این اقدام را کرده بود که با هوشیارى آقاى فلسفى نیروهاى ساواک ناکام مانده بودند. لطفا به سند بعد مراجعه کنید.