نامه رئیس ساواک


2727 بازدید

موضوع : مرتضى مطهرى فرزند محمدحسین

شماره : 8776/313 تاریخ 15/3/1342

ریاست اداره دادرسى ارتش

گیرنده : (دادستانى)

نامبرده بالا در تاریخ 15/3/42 باتهام اقدام برضد امنیت داخلى مملکت دستگیر و در حال حاضر در زندان شهربانى کل کشور بازداشت می‌باشد علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور قرار بازداشت مشارالیه اقدام مقتضى معمول و نتیجه را باین سازمان اعلام نمایند.


از طرف رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور

سرلشگر پاکروان 15/3/42
 


نامه رئیس ساواک