افزایش نیروهای نظامی عراق مجاور مرز خسروی


2598 بازدید

افزایش  نیروهای نظامی عراق مجاور مرز خسروی