اجتماع مردم در قبرستان فین کاشان


2770 بازدید

اجتماع مردم در قبرستان فین کاشان
[تلفنگرام]روز جارى حدود ده هزار نفر طبق مرسوم محلى بقبرستان فین رفته در ساعت1000 پس از پایان مراسم مذهبى عده‏اى اخلالگر در حدود 500 نفر با دادن شعارهاى مضره [اقدام] نموده و قصد ورود بمیدان قاضى اسداللّه‏ و فاضل نراقى را داشته‏اند که مشاهده اکیپ مستقر در آن حوالى و تیراندازى هوائى اخلالگران متفرق میگردند1 مجددا در ساعت 1100 حدود 1000 نفر در میدان کمال‏الملک جمع که با دادن شعارهاى مضره قصد راه‏پیمائى را داشته پس از دخالت مأمورین متفرق میگردند.

رئیس شهربانى کاشان ـ سرهنگ اسپهبدى

گیرنده : ریاست سازمان اطلاعات و امنیت قم

گوینده : سرگرد ملک‏پور

گیرنده : اردیبهشتى

ساعت : 1820

بعرض رسید فرمودند بایگانى شود. 1/10/57

1ـ این گزارش شهربانى است. اما ساواک قم تعداد تظاهرکنندگان کاشان را دو هزار نفر یاد مى‏کند که با گاز اشک‏آور و تیراندازى ماموران متفرق مى‏شوند. (پرونده312202، ج 5)