طرفداران محمد رضا پهلوی در خیابان ناصر خسرو (۲۸مرداد ۱۳۳۲)


1974 بازدید

طرفداران محمد رضا پهلوی در خیابان ناصر خسرو (۲۸مرداد ۱۳۳۲)