تظاهرات دانشجویان ایرانی در بوپال هندی


1725 بازدید

تظاهرات دانشجویان ایرانی در بوپال هندی
تظاهرات دانشجویان منحرف ایران مقیم بوپال ـ هنددر تاریخ 27/10/57 عده‏اى از دانشجویان منحرف ایرانى مقیم بوپال ـ هند

بمناسبت تشریف فرمائى اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به خارج از کشور تظاهراتى بر پا نموده و ابراز شادمانى مینموده‏اند لکن عده‏اى از دانشجویان بطرفدارى از معظم له با تظاهرکنندگان برخورد نموده و در نتیجه چهار نفر دانشجوى ایرانى زخمى شده‏اند که حال دو نفر از آنان وخیم است. ضمنا چهار نفر از دانشجویان توسط پلیس دستگیر شده‏اند.

ارزیابى خبر :

خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده :

مراتب به نخست وزیرى منعکس گردیده است

* خبرگزارى فرانسه در گزارشى از تهران پس از خروج شاه از ایران مطلبى مخابره کرد که روزنامه کیهان آن را امروز (27/10/57) به چاپ رساند. این خبرگزارى نوشت : «نگاه کنید! تو را به خدا نگاه کنید! چه طور ممکن است که او دیگر بتواند بر گردد؟ واقعا به هیچ زبانى نمى‏توان تهران را یک ساعت پس از رفتن شاه توصیف کرد.یک دیپلمات خارجى مى‏گوید : آزادى پاریس از اشغال آلمان را به خاطر مى‏آورید؟ من در آن موقع در پاریس بودم ؛ و باور کنید که با این فضاى شادى که در تهران الان وجود دارد قابل مقایسه نبود و تازه باید توجه داشت که غربیها چقدر سر زنده و خوش گذرانند. با توجه به وقار خاص ایرانیها این حالت شادى باور نکردنى است. کسى که در خیابانهاى تهران قدم مى‏زند واقعا این احساس را پیدا مى‏کند که تهران با رفتن شاه سرانجام آزاد شده است.» (ش 10615، ص 2)