عدم رضایت ساواک


2005 بازدید

عدم رضایت ساواک
1ـ تیمسار ریاست1 فرمودند گاهى در ساعات غیر خدمت یا ایام تعطیل از افسر آماده دفتر در مورد خبرهاى واصله به دفتر سئوال فرموده ‏اند و افسر آماده معروض داشته که خبرهائى به دفتر رسیده لکن دقیق یا کامل نیست. تیمسار ریاست بمنظور اشتباه افسران دفتر در این مورد، مقرر فرمودند از طریق رؤساى شعب به کلیه آنان ابلاغ گردد که در هر حال، اخبار واصله باید به عرض تیمسار ریاست برسد و لو اینکه از نظر دقت یا کامل بودن ایراد داشته باشد. منتها در مورد این قبیل اخبار در پایان خبر به عرض میرسد که نسبت به اخذ اطلاعات تکمیلى اقدام شده و نتیجه متعاقبا به عرض خواهد رسید.

2ـ تیمسار ریاست مقرر فرمودند به افسران دفتر ابلاغ گردد که روش خصوصى مبنى بر سئوال از شهربانى و ساواک در رأس هر ساعت در مورد جریانات کشور دقیقا رعایت گردد و هنگامیکه تیمسار ریاست در بازرسى شاهنشاهى تشریف دارند، افسر مربوط باید بلافاصله پس از سئوال از دو سازمان مزبور نتیجه را (ولو اینکه خبرى نباشد) اطلاع دهد تا در بازرسى شاهنشاهى به عرض برسد.

3ـ هر گاه اوامر تیمسار ریاست بشرح مواد 1 و 2 بالا صحیحا دریافت شده یک نسخه از این گزارش به هر یک از شعب تحویل و رؤساى شعب حضورا توجیه میشوند تا بنوبه خود، افسران شعبه مربوطه را توجه نمایند.2

فتوکپى به کلیه رؤساى شعب داده شود. 10/111ـ در اینجا منظور حسین فردوست رئیس دفتر ویژه اطلاعات و رئیس سازمان بازرسى شاهنشاهى است.

2ـ این سند و سند بعدى نشان مى‏دهد که مسئولین ارکان امنیتى کشور (ساواک و دفتر ویژه اطلاعات) از دریافت به موقع اخبار، رضایت ندارند و خواستار اقدامات تازه‏ترى، به ویژه در ساعات غیر کارى و روزهاى تعطیل هستند.