شنود مکالمات شهید مطهری


2089 بازدید

شنود مکالمات شهید مطهری
براساس سند زیر رئیس ساواک تهران خواستار شنود مکالمات تلفنی شهید مطهری شده است.