شنود مکالمات شهید مطهری


1508 بازدید

شنود مکالمات شهید مطهری
براساس سند زیر رئیس ساواک تهران خواستار شنود مکالمات تلفنی شهید مطهری شده است.