احمق مطلق


2016 بازدید

احمق مطلق
موضوع: سخنرانی سیدعبدالحسین دستغیب
ساعت 19:5 روز 23/10/2536 آقای سید عبدالحسین دستغیب فرزند محمدتقی پس از نماز روی منبر اظهار داشته: همان‌طوری که دیشب اشاره‌ای شد، توهین به یک مسلمان واقعی گناه است و اگر کسی چنین گناهی را مترکب شود گناهش بخشیده نمی‌شود. همین احمق مطلق(1) اگر بخواهد گناهش بخشیده شود، می‌دانید این مرتیکه احمق چقدر باید زحمت بکشد باید اول توبه کند و بعد گفته خود را تکذیب و به اشتباه خود اقرار نماید و آنچه می‌داند در حسن آن آقا بنویسد و از یکایک مراجعین او عذرخواهی کند تا قلب شریف آقا را به دست آورد. همین احمق مطلق نه بلکه همه احمقها را می‌گویم. همچنین اگر کسی خون مسلمان بی‌گناهی را بریزد مرتکب بزرگترین گناه شده مگر این سیدهای شریف چه گناهی کرده بودند که خونشان ریخته شد.
نظریه شنبه: خبر صحت دارد.
نظریه یکشنبه: 1ـ سوابق نامبرده بالا در بخش 312 نمایانگر وضعیت وی می‌باشد. 2ـ مشارالیه به اتفاق تعداد دیگری از روحانیون منطقه به منظور همبستگی خود با متعصبین مذهبی شهرهای قم و مشهد اقدام به ایراد سخنرانیهای خلاف نموده‌اند. چگونگی وضعیت آنها تحت بررسی است و نتیجه مستمراً گزارش می‌گردد. پیمان
نظریه چهارشنبه:
نظریه 7/ه‍ : نظریه یکشنبه مورد تأیید است

پی‌نویس:
1ـ منظور از «مطلق» اشاره به نام مجعول «احمد رشیدی مطلق» است که نامش به عنوان نویسنده مقاله «ایران استعمار سرخ و سیاه» در ذیل آن چاپ شده بود.