اسامی ماسون‌های کابینه هویدا


تاریخ سند: ۸ اردیبهشت ۱۳۵۲

 

سرّی

اسامی ماسون‌های ایران(هیأت دولت):

۱- امیرعباس هویدا - لژ تهران - نخست‌وزیر

۲- [محمود] قوام صدری - لژ [فروغی] - وزیر مشاور

۳- نصیر عصار - لژ ژاندارک - معاون نخست‌وزیر

۴- حسن زاهدی - لژ اهواز - وزیر کشور

۵- منوچهر پرتو - لژ کوروش - وزیر دادگستری

۶- مجید رهنما - لژ تهران - وزیر علوم و آموزش عالی

۷- فتح‌الله ستوده - لژ ژاندارک - وزیر پست و تلگراف و تلفن

۸- مهرداد پهلبد - لژ کوروش - وزیر فرهنگ و هنر

۹- ایرج وحیدی - لژ خیام - وزیر کشاورزی

۱۰- جواد منصور - لژ کوروش - وزیر اطلاعات

۱۱- هوشنگ انصاری - لژ خیام - وزیر اقتصاد


اسامی ماسون‌های کابینه هویدا