با 25 ریال جلوی گلوله می‌روند (!)


1910 بازدید

با 25 ریال جلوی گلوله می‌روند (!)
شماره: 949/ بخش 312 تاریخ: 22/3/42

موضوع: فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه

در چند روز اخیر موضوعی که اعلیحضرت همایونی در نطق خود در همدان به آن اشاره فرموده که هر نفر 25 ریال گرفته‌اند و در تظاهرات[پانزده خرداد] شرکت کرده‌اند بین مردم مورد تنفر و گفتگو و تمسخر قرار گرفته است و همه می‌گویند ببینید چقدر مردم ایران بدبخت شده‌اند که در پایتخت مملکت مردم 25 ریال می‌گیرند و جلوی گلوله می‌روند و برای چنین مبلغ جزئی خود را به کشتن می‌دهند. همه مردم روی این مطلب به همین نحو صحبت و اظهار نظر و مسخره می‌کنند.

مأمور ویژه اضافه می‌کند باید به هر ترتیب شده این مطلب که بخوبی دستاویز مخالفین شده به نحوی اصلاح شود.

332 ـ 23/3

ملاحظه شد. 25/3/42

در پرونده تظاهرات 15 خرداد بایگانی شود