یک سند فوق سری

کمکهای آمریکا، رژیم پهلوی و اسرائیل به کردهای عراق


تاریخ سند: ۲۴ اکتبر ۱۹۷۴ [۲ آبان ۱۳۵۳]

«طبق اطلاع واصله از یک منبع موثق، سرویس ترکیه اطلاعاتی پیرامون کمک‌های ما[=آمریکا] و شما[=رژیم پهلوی] و اسرائیل به کردها، از یک راننده ساواک که مأموریت دارد با کارمند سازمان اطلاعاتی ترکیه در تهران همکاری نماید کسب نموده است...اگرچه اطلاعات مکتسبه به وسیله ترک‌ها دقیق نمی‌باشد ولی زیان‌آور بوده و باید جلوی افشاگری گرفته شود. ترک‌ها متوجه شده‌اند که ما کمک مالی، شما کمک جنسی و اسرائیل کمک نظامی و آموزشی از طریق ایران به اکراد عراق می‌دهیم.»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
یک سند فوق سری