شاه ، شریف امامی و ارتشبد آریانا بر سر دیگ غذا


1904 بازدید


شاه ، شریف امامی و ارتشبد آریانا بر سر دیگ غذا