دستور پاک کردن شعارهای ضد دولتی


1556 بازدید

دستور پاک کردن شعارهای ضد دولتی
از : اداره کل سوم تاریخ 14/3/46

به : ریاست ساواک قم شماره : 24040/316طبق اطلاع در اغلب حجره‏ها و روى دیوارهاى مدرسه فیضیه قم شعارهائى له‏خمینى و علیه مخالفین او نوشته شده است. خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صحت موضوع بااستفاده از تعطیلات تابستانى طلاب ترتیبى داده شود که بطور غیرمستقیم نسبت به محو نمودن این قبیل شعارها اقدام و مسببین و عاملین اصلى چنین کارهائى را شناسائى و نتیجه را اعلام دارند.

مدیر کل اداره سوم

مقدم

از طرف ثابتى

آقاى تقى زاده با تماس اطلاعات شهربانى و تماس خودم با آقاى بدان عمل شود. 16/3