حکم انتصاب محمدعلی فروغی به سفارت ترکیه توسط رضاشاه


جناب عظمتمآب غازی مصطفی کمال رئیس‌جمهوری ترکیه

دوست مفخم مهربان

چون تشیید ارکان دوستی و استحکام مناسبات حسنه بین دولتین همواره از اخص آمال و آرزوهای صمیمی ما است، خواستیم یک نفر از خدمتگزاران صدیق دولتخواه خود را که از مکنونات خاطر ما مسبوق و بر روابط دولتین بصیر و آگاه باشد در نزد آن‌دولت جمهوری مامور فرماییم. لهذا جناب اشرف میرزا محمدعلیخان فروغی را که دارای عالی‌ترین مقامات این دولت علّیه بوده و به لیاقت و دولتخواهی او اطمینان کامل داریم بسِمت سفیر کبیر مامور نمودیم که موافق مقاصد قلبیه ما در تشیید ارکان دوستی و ازدیاد روابط حسنه دولتین اهتمام کامل نماید و امید داریم که آنجناب عظمتمآب هم بیانات او را که حاکی از نیات حسنه ما است به سمع قبول اصفا فرموده و در پیشرفت مقاصد مشارالیه بذل مساعدت فرمایند. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خودمان‌را تجدید می‌نمائیم.

بیست و سوم اردیبهشت 1307 طهران قصر پهلوی سال سوم سلطنت ما


حکم انتصاب محمدعلی فروغی به سفارت ترکیه توسط رضاشاه